Afdrukken

Financieel overzicht

2023

 BALANS PER 31 DECEMBER 2023 STICHTING VRIENDEN V/D HEILIGE JACOBUS CABAUW

        Voor meer informatie zie de linken hieronder.

AKKOORD BEVONDEN DOOR:

Voorzitter: CW Overbeek
Secretaris: M van Schie-van Bezooijen
Penningmeester: CWG van Rossum
Bestuurslid: Mevrouw G.J. van den Hoek-Dekker
Bestuurslid: PC van Kooten

Toelichting 2023

·        De jaarrekening van de stichting is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
·        De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
·        De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
·        Onder de baten worden verstaan de door de stichting ontvangen bijdragen, schenkingen, giften, legaten erfstellingen alsmede andere baten.
·        De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
·        De stichting is vanaf 1 januari  2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Derhalve kan de stichting gebruik maken van fiscale faciliteiten, welke gelden voor ANBI's.